ALGEMENE VOORWAARDEN SALESWISE BVBA

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SALESWISE en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen SALESWISE en haar Opdrachtgever.

1.2. In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:

“SALESWISE” zal betekenen de bvba SALESWISE, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat (HRT) 8 bus 507 en met ondernemingsnummer 0660.810.916;

Opdrachtgever” zal betekenen elke afnemer van diensten van SALESWISE. Door het bestellen van diensten, bevestigt de Opdrachtgever dat hij/zij kennis nam van deze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij/zij deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal te aanvaarden.

1.3. Door het bestellen van diensten, bevestigt de Opdrachtgever dat hij/zij kennis nam van deze algemene verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij/zij deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal te aanvaarden.

1.4. De bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever en zulks ongeacht de datum van kennisname van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever een bijzondere overeenkomst heeft afgesloten met SALESWISE, primeren de bepalingen van de bijzondere overeenkomst op de bepalingen van deze algemene voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid, zelfs indien deze algemene voorwaarden van latere datum dateren.

Waar de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet tegenstrijdig zijn met een bijzondere overeenkomst tussen SALESWISE en de Opdrachtgever, gelden zij als suppletieve bepalingen.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen, die desgevallend van kracht blijven.

1.6. SALESWISE heeft steeds het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

1.7. Indien er tegenstrijdigheid zou zijn tussen de Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden van SALESWISE en een anderstalige versie, primeert de Nederlandstalige versie. 

ARTIKEL 2: WILSOVEREENSTEMMING 

2.1. SALESWISE offreert haar diensten door aan de Opdrachtgever, schriftelijk, per post of digitaal, een ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst over te maken. 

2.2. Het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst is vrijblijvend en is slechts geldig voor de duurtijd zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst/offerte, of bij gebreke daaraan: gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de Samenwerkingsovereenkomst/offerte.

2.3. De prijzen vermeldt in de offertes van SALESWISE zijn steeds exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

2.4. Elke door SALESWISE opgestelde Samenwerkingsovereenkomst/offerte is slechts geldig voor de daarin bepaalde Opdracht en geldt niet ipso facto voor eventuele volgende Opdrachten, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.5. SALESWISE behoudt zich het recht voor om na het opmaken van de offerte, doch vóór de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst, haar offerte te annuleren indien de prijzen van de haar eigen onderaannemers / toeleveranciers op basis waarvan de offertes werden opgesteld, wijzigen. SALESWISE zal in dat geval een nieuwe offerte opstellen evenredig aan de prijswijziging van de toeleverancier. 

2.6. De Samenwerkingsovereenkomst komt tot stand als de volgende twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: (1) de Opdrachtgever heeft het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst/offerte ondertekend teruggestuurd naar SALESWISE; en (2) SALESWISE heeft de door de Opdrachtgever ondertekende versie ondertekend en deze volledig ondertekende versie teruggestuurd naar de Opdrachtgever. 

2.7. De Samenwerkingsovereenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp als de nieuwe overeenkomst tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken door partijen.

2.8. Elke wijziging of aanvulling van de Opdracht, dient schriftelijk gedaan te worden door de Opdrachtgever en dient steeds door SALESWISE schriftelijk aanvaard en bevestigd te worden.

2.9. Een afwijking tussen het bedrag vermeldt in de Offerte en het uiteindelijke gefactureerde bedrag ingevolge onvoorziene wijzigingen in de werkzaamheden, zal in geen enkel geval aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de tot stand gekomen Overeenkomst, noch tot weigering van betaling door de Opdrachtgever, noch tot gerechtelijke vervolging van SALESWISE. 

2.10. SALESWISE behoudt zich het recht voor om aan de Opdrachtgever bijkomende kosten te factureren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht, zoals bijv. overnachtingen, restaurantkosten, aankoop specifieke materialen, … dit alles, voor zover als mogelijk, in onderling overleg. 

ARTIKEL 3: FACTURATIE EN BETALING

3.1. De facturen van SALESWISE vervallen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende bepaling op de factuur.

3.2. Alle klachten betreffende de facturen moeten SALESWISE binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht in elk geval onontvankelijk. 

3.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10% per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 250,00 euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. 

3.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft SALESWISE het recht om haar werkzaamheden m.b.t. de door de Opdrachtgever gegeven Opdracht op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. SALESWISE kan in dat geval bovendien de lopende Overeenkomst eenzijdig opzeggen conform de modaliteiten van de Samenwerkingsovereenkomst.

3.5. SALESWISE heeft het recht om op eender welk tijdstip te facturen, ook bij wijze van voorschotfacturen dit naar billijkheid en redelijkheid en afhankelijk van de tot op dat moment verrichtte werkzaamheden. 

3.6. SALESWISE behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor de facturen te cederen aan een derde.

3.7. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 4: OVERMACHT

Overmachtssituaties, zoals bijv. stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen zoals het technisch falen van digitale dragers of machines, waarover SALESWISE geen controle heeft, bevrijden SALESWISE, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

5.1. Partijen komen overeen om elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst, voorafgaandelijke aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden ten einde tot een minnelijke oplossing te komen.

5.2. Bij gebreke aan een minnelijke oplossing omtrent de voornoemde geschillen, zal het geschil exclusief worden beslecht door rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling HASSELT, onverminderd het recht van SALESWISE om te dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van SALESWISE of van de Opdrachtgever. 

5.3. Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomsten van SALESWISE.

Laatst bijgewerkte versie: 10 september 2019